Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu … (Tone Pavček)

OPOROKA IN ZAPUŠČINA

Oporoka je pravno veljavni dokument, v katerem je opredeljeno, komu se naj dodeli premoženje oporočitelja in v kakšnih razmerjih.

Oporoko lahko napišete tudi sami. Če ne veste kako, si več o oporoki sami in njeni sestavi, lahko preberete na Informiran.si

Zapuščina oziroma nepravdni zapuščinski postopek je sodni postopek, s katerim se razdeli dediščino oz. zapuščino med oporočne ali zakonite dediče, volilojemnike in morebitne upnike. 

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prejmete svojci, v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih, ustrezna navodila. Svetovali vam bodo tudi kdaj se lahko uveljavlja pravica do sorodnikove pokojnine.

Najbližji sorodnik na matičnem uradu, v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih, predloži naslednje podatke za sestavo smrtovnice:

 • osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče),
 • podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list),
 • podatke o premičnem premoženju (hranilna knjižica, tekoči račun, prometno dovoljenje),
 • podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih,
 • obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti, orožni list, ali je bil pokojni zavarovan za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih,
 • vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list itd.) – da se uničijo.

SMRTOVNICA

Dokument, na podlagi katerega pride do uvedbe zapuščinskega postopka. Sestavi se na upravni enoti (UE), oddelku za upravne notranje zadeve oz. pristojnem krajevnem uradu, na območju katere/ga je imela preminula osebo zadnje stalno prebivališče. Skladno z Zakon o dedovanju (ZD, UL RS št. 15/1967), mora matičar, ki je pristojen za vpis smrti v roku tridesetih dni od dneva vpisa smrti zapuščinskemu sodišču poslati smrtovnico, na podlagi katere pride do uvedbe zapuščinskega postopka.
 

Podatki, ki so zanjo potrebni so sledeči:

 • Podatki o zakoncu preminule osebe (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče); če je bila preminula oseba ovdovela- datum in kraj smrti zakonca.
 • Podatki o otrocih preminule osebe in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski, posvojeni: osebno ime, datum rojstva, poklic ter stalno oz. začasno prebivališče).
 • Podatki o izvenzakonskem partnerju oz. drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče).
 • Podatki o premoženju preminule osebe (vrsta premoženja; kraj, kjer se le-to nahaja; premoženje, za katero se potrebni posebni predpisi glede posesti, hrame in priglastive, kot npr. orožje; gotovina, vrednostni papirji, kapitalske naložbe; dragocenosti; hranilne knjižice; transakcijski računi ali druge pomembne listine, terjatve, zavarovanja,…)
 • Približna vrednost nepremičnega in premičnega premoženja preminule osebe.
 • Morebitne terjatve ali dolgovi ter njihova vrednost.
 • Morebitna pomoč po predpisih o socialnem varstvu in pri kateri družbeni pravni osebi.

   

Smrtovnici je potrebno predložiti osebne dokumente preminule osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list, obmejna prepustnica).